Főoldal » Hírek » Baráti sörözésnek indult, kórház lett a vége – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. A vád­lott a sörö­ző­ben vele együtt ita­lo­zó két fér­fi­ra támadt, egyi­kük­nek súlyos, töré­ses sérü­lé­se­ket oko­zott, míg a másik férfi ököl üté­sek követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. feb­ru­ár első felé­ben lakó­he­lyén, egy bor­so­di kis­vá­ros­ban lévő sörö­ző­ben ita­lo­zott együtt több sze­méllyel. A tár­sa­ság­ból két férfi haza­in­dult, kimen­tek a tér­kö­ves udvar­ra, azon­ban a vád­lott egyi­kü­ket kéz­zel fel­lök­te, mire a férfi föld­re zuhant és a továb­bi­ak­ban nem tudott fel­áll­ni, az esés követ­kez­té­ben moz­gás­kép­te­len lett. A másik férfi a pul­tos­nő­vel együtt kihúz­ta a kerí­tés­hez. A vád­lott viszont ebbe a fér­fi­ba is bele­kö­tött, ami­kor autó­ba ülve el akart menni, szi­dal­maz­ta, dula­kod­ni kez­dett vele, több­ször ököl­lel meg­ütöt­te. A föl­dön fekvő sér­tett rászólt a vád­lott­ra, de ő tovább ütle­gel­te a fér­fit, aki ráesett a kerí­tés­nél fekvő sér­tett­re.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a moz­gás­kép­te­len­né vált férfi súlyos, töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, és kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni. Arról, hogy nála mara­dan­dó fogya­té­kos­ság fennáll-e vagy sem, egy év múlva lehet dön­te­ni. A másik férfi könnyebb, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, azon­ban magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.