Főoldal » Hírek » Baráti szívességből akart segíteni az öngyilkosságban - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy inter­ne­tes isme­rő­sé­nek segí­tett öngyil­kos­sá­got megkísérelni.

A vád­irat sze­rint a negy­ven év felet­ti férfi inter­ne­tes chat alkal­ma­zá­son keresz­tül ismer­ke­dett meg a tizen­nyol­ca­dik élté­vét még be nem töl­tött csö­mö­ri lánnyal - a sér­tet­tel. Beszél­ge­té­se­ik során a lány tárta fel a férfi előtt, hogy csa­lá­di okok és a bará­ti kap­cso­la­tok hiá­nya miatt sze­ret­ne öngyil­kos­sá­got elkö­vet­ni. A férfi ahe­lyett, hogy elté­rí­tet­te volna a lányt a szán­dé­ká­tól, fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét és több lehe­tő­sé­get is fel­ve­tett. Egy­részt a kéz­zel tör­té­nő meg­foj­tást, más­részt a szív­mű­kö­dés­re ható, nyug­ta­tók bevé­te­lét aján­lot­ta figyel­mé­be. A sér­tett a gyógy­sze­re­ket választotta.

2019. novem­ber végén az elkö­ve­tő és a sér­tett sze­mé­lye­sen is talál­ko­zott Buda­pes­ten, majd a X. kerü­le­ti úgy­ne­ve­zett „tere­be­si erdő­be” men­tek. Ott az elkö­ve­tő több darab, vény­kö­te­les, erős alta­tót adott a sér­tett­nek, aki azt bevet­te. A férfi meg­vár­ta amíg a gyógy­sze­rek hatá­sá­ra a sér­tett szé­dül­ni, majd remeg­ni kez­dett, és végül esz­mé­le­tét is elve­szí­tet­te. Ezután a férfi a lányt magá­ra hagyta.

A bevett gyógy­sze­rek nem okoz­ták a sér­tett halá­lát, pár órán belül magá­hoz tért és elbo­tor­kált a közel­ben lévő egyik bevá­sár­ló­köz­pont­hoz. Ott fel­fi­gyel­tek a rossz álla­po­tá­ra és men­tőt hívtak.

Csak a sze­ren­csén múlott, hogy a sér­tett esz­mé­let­len álla­po­tá­ban nyel­ve nem csú­szott hátra, amely ful­la­dá­sát okoz­ta volna. Aho­gyan annak a köz­vet­len veszé­lye is fenn­állt, hogy a hideg novem­ber végi éjsza­ká­ban teste vissza­for­dít­ha­tat­la­nul kihűl.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett öngyil­kos­ság­ban köz­re­mű­kö­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szemben.