Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Barátja netbankjával szerzett meg 19 millió forintot – videóval -a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves férfi ellen, aki ellop­ta barát­ja mobil­te­le­fon­ját. Ezután kihasz­nál­ta, hogy a sér­tett ugyan­azt a kódot állí­tot­ta be a net­bank­já­ban, mint a neki is koráb­ban meg­adott kép­er­nyő­fel­ol­dó kód, és össze­sen 19 mil­lió forin­tot utalt át a saját szám­lá­já­ra, amely­ből fél­mil­li­ót elköltött.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 24-re vir­ra­dó­an a bará­ta­i­val, köz­tük egy másik fér­fi­val, a sér­tet­tel szó­ra­ko­zott egy XI. kerü­le­ti lakás­ban. Az este folya­mán több­ször a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, azzal az ürüggyel, hogy azon zenét hall­gat­has­son. Ezért a tele­fon záro­lá­sát fel­ol­dó jel­kó­dot is meg­kap­ta barát­já­tól. Ami­kor egy időre egye­dül maradt, elhagy­ta a lakást és ellop­ta a tele­font. Az elkö­ve­tő kihasz­nál­ta, hogy a sér­tett a jel­kód­dal egye­ző net­ban­ki belé­pő kódot állí­tott be, és a sér­tett szám­lá­já­ról több rész­let­ben, össze­sen 19 mil­lió forin­tot utalt át a saját szám­lá­já­ra. Az átutalt összeg­ből a követ­ke­ző napok­ban több mint 500.000 forint érték­ben vásá­rolt az inter­ne­ten, illet­ve vett fel kész­pénzt ATM auto­ma­tá­ból. A rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták a ter­hel­tet és a szám­lá­já­ról lefog­lal­ták a fenn­ma­ra­dó össze­get, így a kár nagyobb része megtérült.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kár meg­té­rí­té­sé­re haj­lan­dó, a cse­lek­ményt beis­me­rő fér­fit infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és azt indít­vá­nyoz­za, hogy vele szem­ben a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint adjon helyt 500.000 forint ere­jé­ig a sér­tett kár­té­rí­té­si igényének.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy a net­ban­ki belé­pé­si kódot cél­sze­rű más­hol nem hasz­nált kód­ként meg­ha­tá­roz­ni és azt nem hozni ille­ték­te­len sze­mély tudo­má­sá­ra, még köz­vet­ve sem.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy a férfi a pénz egy részét fel­ve­szi ATM automatából.