Főoldal » Hírek » Barátját vette rá a nagyszülő pénzének elvételére - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 19 éves lánnyal és a fia­tal­ko­rú 15 éves barát­já­val szem­ben, akik közül a fiú ellop­ta a lány nagy­any­ja ott­hon tar­tott pén­zét, amely­re egy láto­ga­tás során a lány vette rá.

A vád sze­rint a két fia­tal 2020 augusz­tu­sá­ban hívat­la­nul meg­je­lent a lány nagy­szü­lő­jé­nek laká­sán. Az idős asszony jóhi­sze­mű­en been­ged­te a vád­lot­ta­kat, és mivel uno­ká­ja enni kért, főzni kezdett.

A lány kéré­sé­vel elte­rel­te a kony­há­ban lévő sér­tett figyel­mét, majd szólt barát­já­nak, hogy men­jen és lopja el az asszony szo­bá­ban lévő pén­zét. A fia­tal­ko­rú vád­lott barát­nő­je rábí­rá­sá­ra a szo­bá­ban 80.000 forin­tot talált, amit magá­hoz vett.

A nagy­szü­lő a vád­lot­tak távo­zá­sa­kor egy kis köl­tő­pénzt akart adni uno­ká­já­nak, ami­kor fel­fe­dez­te pénze eltű­né­sét, ezért fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy adják vissza az elvett össze­get és köz­ben a bejá­ra­ti ajtót is bezárta.

A vád­lot­tak azon­ban a pénz­zel együtt kiug­rot­tak a nyi­tott kony­ha­ab­la­kon és elmenekültek.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést, tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.