Főoldal » Hírek » Barátjával szemben tett hamis feljelentést - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A hamis vád bűn­tet­te miat­ta Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a barát­ját hami­san vádol­ta lopással.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 17-én, Tata­bá­nyán, a barát­já­nak átad­ta a tele­fon­ját, és arra kérte, hogy érté­ke­sít­se. A meg­bí­zott férfi sem a tele­fon­nal, sem annak ellen­ér­té­ké­vel nem jelent­ke­zett, ezért az elkö­ve­tő este fel­je­len­tést tett a Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon. A fel­je­len­tés­ben a férfi valót­la­nul azt adta elő, hogy a barát­ja tőle a 85.000 forint érté­kű tele­font ellop­ta úgy, hogy a figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va az oldal­tás­ká­já­ból kivette.

A nyo­mo­zó ható­ság a bará­tot lopás vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd a fel­je­len­tő­vel szem­be­sí­tet­te. A rend­őr­ség mint­egy 9 hónap nyo­mo­zást köve­tő­en - miu­tán a férfi beis­mer­te, hogy a barát­ját hami­san vádol­ta -, az eljá­rást megszüntette.

Ezt köve­tő­en a fér­fi­val szem­ben indult bün­te­tő­el­já­rás hamis vád bűn­tet­te miatt.

Az ügyész­ség a hamis vád bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.