Főoldal » Hírek » Barátnője lányát bírta rá a lopásra - FOTÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és a lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki barát­nő­je kis­ko­rú lányá­val együtt lopott az esz­ter­go­mi áruházban.

A vád­irat sze­rint a kocsi lakó­he­lyű nő 2021. feb­ru­ár hó 26-án meg­lá­to­gat­ta esz­ter­go­mi barát­nő­jét azzal, hogy néhány napig nála fog tar­tóz­kod­ni. Az elkö­ve­tő 2021. feb­ru­ár  28-án a barát­nő­je 13 éves lányá­val meg­be­szél­te, hogy együtt elmen­nek az áru­ház­ba. A  nő elmond­ta a kis­ko­rú lány­nak, hogy egy hét­tel elő­ző­leg egy orosz­lá­nyi áru­ház­ban néhány áru­cik­ket akart lopni, azon­ban tet­ten érték. A nő ezt köve­tő­en rábír­ta a lányt, hogy az áru­ház­ban külön­fé­le áru­cik­ke­ket lop­ja­nak el.

Az áru­ház­ban a fel­nőtt bizsu­kat, kéz­mű­ves ollót, haj­fes­té­ket, filc­kész­le­tet, koz­me­ti­ku­mot, nad­rá­got, és fel­ső­ru­há­za­tot lopott 32.425 forint érték­ben úgy, hogy az áru­vé­del­mi esz­kö­zö­ket olló­val eltá­vo­lí­tot­ta, az árut a ruhá­za­tá­ba és a tás­ká­já­ba rej­tet­te. A kis­ko­rú lány hegye­zőt, tol­lat, radírt, nad­rá­got és fel­ső­ru­há­za­tot tulaj­do­ní­tott el össze­sen 19.837 forint összeg­ben úgy, hogy  a ter­mé­ke­ken lévő biz­ton­sá­gi eti­ket­te­ket eltá­vo­lí­tot­ta, az árut a ruhá­za­tá­ba rejtette.

Az áru­ház biz­ton­sá­gi sze­mély­ze­te a kame­rá­kon keresz­tül figye­lem­mel kísér­te az elkö­ve­tők moz­gá­sát, majd őket a kassza­sor elha­gyá­sát köve­tő­en fel­tar­tóz­tat­ta. A biz­ton­sá­gi szo­bá­ban az elkö­ve­tők elő­ad­ták a lopott termékeket.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fel­nőtt nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a meg­sé­rült ter­mé­kek miatt a sér­tett fel­me­rült kárá­nak a megtérítésére.