Főoldal » Hírek » Barátnőjét akarta hazavinni, de életveszélyesen megsérült- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. ápri­lis ele­jén, az esti órák­ban mis­kol­ci csa­lá­di házá­ban tar­tóz­ko­dott élet­tár­sá­val, ahová egy pár­kap­cso­la­ti viszály követ­kez­té­ben ide­ig­le­ne­sen oda­köl­tö­zött egy nő, aki az élet­tár­sa rokona.

A nőhöz meg­ér­ke­zett a barát­ja – az ügy sér­tett­je – azzal a cél­lal, hogy ren­dez­ze a kap­cso­la­tu­kat, és a nőt haza­vi­gye magá­val. Az utcán beszél­get­tek egy­más­sal, ami­kor a vád­lott fel­há­bo­rod­va szá­mon kérte a fér­fit, hogy miért jött ide, majd pedig a nála lévő vil­lás­kulccsal és asz­tal­láb­bal fenye­get­te. Ami­kor táma­dó­lag indult a sér­tett irá­nyá­ba, a vád­lott élet­tár­sa beavat­ko­zott és a vád­lot­tól sike­rült elven­nie az asz­tal­lá­bat, azon­ban nem tudta tel­je­sen vissza­tar­ta­ni, így a vád­lott a vil­lás­kulccsal a mell­ka­sán meg­ütöt­te a sértettet.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­rés sérü­lést szen­ve­dett el, a kiala­kult lég­mell követ­kez­té­ben köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, amely orvo­si beavat­ko­zást igényelt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elrendelésével.