Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Barátnőjét és nagyanyját sem kímélte az erőszakos férfi – képpel – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és kap­cso­la­ti erő­szak miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki több­ször meg­ver­te barát­nő­jét és a vele egy ház­tar­tás­ban élő nagyszülőjét.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2022 augusz­tu­sá­ban inter­ne­ten ismer­ke­dett meg buda­pes­ti barát­nő­jé­vel, aki­vel sze­mé­lye­sen a fővá­ros­ban talál­ko­zott elő­ször, majd két nap múlva már együtt utaz­tak a férfi somo­gyi lak­he­lyé­re. A vád­lott azon­ban a vele tartó nőt a kis­te­le­pü­lé­sen lévő lakó­he­lyén több­ször bán­tal­maz­ta, elő­ször a ját­szó­tér­nél, ahol egy padon ülve a nőt ököl­lel mell­ka­son ütöt­te, majd a bolt felé menet a sér­tett kutyá­ja miat­ti vita során a sér­tet­tet arcán is meg­ütöt­te és a nya­kát szorította.

A koráb­bi élet­tár­sa vélt meg­csa­lá­sa miatt indu­la­tos férfi a nagy­any­ját sem kímél­te, ami­kor 2022 novem­be­ré­ben közös ott­ho­nuk­ban napo­kon keresz­tül az őt nyug­tat­ni pró­bá­ló sér­tet­tet hajá­nál fogva rán­gat­ta és húzta a föl­dön, arcon ütöt­te, vala­mint hasba rúgta.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta. 

A rend­őr­sé­gi fotón a garáz­da­ság hely­szí­ne látható.

A képen a garázdaság helyszíne látható