Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Baseball ütővel akarta megoldani a családi konfliktust egy férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a tata­bá­nyai fér­fi­vel szem­ben, aki az utcán  meg­fe­nye­get­te, majd base­ball ütő­vel meg­ütöt­te test­vé­ré­nek az élettársát.

A férfi lány­test­vé­re és a sér­tett 3 éve élet­tár­sak, azon­ban a férfi a kap­cso­la­tot ellen­zi, ezért csa­lá­di konf­lik­tus ala­kult ki közöt­tük. Az elkö­ve­tő 2016 ápri­li­sá­ban már több­ször meg­fe­nye­get­te a fér­fit, aki emi­att az élet­tár­sá­val elköltözött.

A férfi 2016. júni­us 9. nap­ján, az utcán a kocsi­já­ban ült, várta a test­vé­rét, majd ami­kor a nő meg­je­lent, akkor a kocsi­ból kia­bált neki, szid­ta, trá­gár sza­vak­kal illet­te. A ház­ból kijött az élet­társ, akit a férfi ismé­tel­ten meg­fe­nye­ge­tett, ezért szó­vál­tás­ba keve­red­tek. Az elkö­ve­tő kiszállt a sze­mély­gép­ko­csi­ból, magá­hoz vett egy base­ball ütőt, a sér­tett feje felé ütött, de a férfi elha­jolt, azon­ban a máso­dik ütés a bal lábát talál­ta el, így a föld­re rogyott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A férfi cse­lek­mé­nye kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos volt.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.