Főoldal » Archív » Baseballütővel és botokkal verték félholtra haragosukat

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség négy fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a sér­tett fia­tal férfi 2017. már­ci­us ele­jén, egy put­no­ki járás­ban lévő tele­pü­lé­sen, egy gazos üres tel­ken, bará­ta­i­val szi­pu­zott az esti órák­ban. Erre haladt egy negy­ven éves férfi, két huszon­éves fia és a fiúk alig húsz éves barát­ja. Base­ball­ütő, illet­ve karó volt náluk. Egy koráb­bi vitá­juk kap­csán a vád­lot­tak szó­vál­tás­ba keve­red­tek a kábí­tó hatá­sú anyag miatt véde­ke­zés­re alig képes álla­pot­ban lévő sértettel.

Ezután a vád­lot­tak a náluk lévő esz­kö­zök­kel és pusz­ta kéz­zel ütle­gel­ni kezd­ték a fér­fit, és amint a föld­re került, rug­dos­ták is. A bán­tal­ma­zást csak akkor hagy­ták abba, ami­kor a sér­tett már nem tanú­sí­tott ellen­ál­lást. Ezután a hely­szín­ről távoz­tak. A bán­tal­ma­zott férfi elván­szor­gott egy köze­li ház­hoz, ahon­nan érte­sí­tet­ték a men­tő­ket és a rendőrséget.

A vád­lot­ta­kat pár nap múlva elfog­ták. A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett arc­sé­rü­lést, orr­csont­tö­rést, kopo­nya­tö­rést, kopo­nya alat­ti bevér­zést szen­ve­dett. A fej­sé­rü­lé­sek élet­ve­szé­lye­sek vol­tak. A sérü­lé­sek miatt a sér­tett­nél vég­le­ges beszéd­kép­te­len­ség és epi­lep­szia ala­kult ki, ame­lyek mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­nak, illet­ve súlyos egész­ség­rom­lás­nak felel­nek meg.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.