Főoldal » Hírek » Bátor eladó hiúsította meg a rablást – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi videóval

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy Duna­ke­szin talál­ha­tó dohány­bol­tot akart kira­bol­ni, azt azon­ban az eladó megakadályozta. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021 novem­be­ré­ben tért be a Duna­ke­szin talál­ha­tó dohány­bolt­ba azért, hogy azt kira­bol­ja. Miu­tán belé­pett, az eladó­nő­től a bevé­telt és elekt­ro­mos ciga­ret­tá­kat köve­telt azzal, hogy pisz­toly van nála, és lelö­vi a sér­tet­tet, ha nem adja át a köve­telt dol­go­kat. Az eladó­nő nem ijedt meg, hanem kérte az elkö­ve­tőt, hogy mutas­sa meg a fegy­vert. A férfi ekkor egy tapé­ta­vá­gó kést vett elő vala­mint meg­fe­nye­get­te a nőt azzal, hogy a pult mögé megy és azzal meg­szúr­ja. Az eladó­nő közöl­te, hogy nem ad át sem­mit és hama­ro­san érke­zik a rendőrség.

Erre az elkö­ve­tő a pul­tot a bevá­sár­ló­tér­től elvá­lasz­tó plexi ele­met letép­te. A sér­tett ekkor egy áll­vánnyal tar­tot­ta távol a fér­fit magá­tól, aki az ellen­ál­lás­nak köszön­he­tő­en rövid időn belül inkább elmenekült.

Az elkö­ve­tőt végül 2022 máju­sá­ban sike­rült elfogni. 

Az ügy­ben a Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. 

A rend­őr­sé­gi vide­ón a ter­helt elfo­gá­sa látható: