Főoldal » Hírek » Becsapta régi barátját – felfüggesztett börtön járhat érte - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az 59 éves fér­fi­vel szem­ben, aki vál­lal­ko­zá­sa fej­lesz­té­se érde­ké­ben több mil­lió forin­tot kért köl­csön barát­já­tól, majd elér­he­tet­len­né vált a számára.

A vád­lott tagja volt a fele­sé­ge által veze­tett cég­nek, annak 2017-ben tör­tént fel­szá­mo­lá­sá­ig. 2016-ban egy régi barát­já­tól 9.583.200 forin­tot kért köl­csön, állí­tá­sa sze­rint egy új üzem kiala­kí­tá­sá­ra, melyet kész­pénz­ben elis­mer­vény fejé­ben át is vett, fede­ze­tül pedig egy ingat­lant, illet­ve a cég­ben fenn­ál­ló tulaj­don­rész­ből tör­té­nő kielé­gí­tés lehe­tő­sé­gét aján­lot­ta fel. Ígé­re­te sze­rint a köl­csönt 2017 janu­ár­já­ig fizet­te volna vissza, de a későb­bi­ek­ben azo­nos fel­té­te­lek mel­lett, 2017 máju­sá­ig tör­té­nő tel­je­sí­té­si határ­idő kikö­té­sé­vel még két alka­lom­mal kért köl­csön, össze­sen még 3.194.000 forintot.

A vád­lott azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy a vál­lal­ko­zás nye­re­sé­ges, ezért is van lehe­tő­ség a bőví­té­sé­re és az ezál­tal ter­melt haszon­ból prob­lé­ma nél­kül vissza tudja majd fizet­ni a köl­csönt, a való­ság­ban azon­ban ekkor már töb­bek­nek is tar­to­zott, a cég eladó­so­dott, vég­re­haj­tás és fel­szá­mo­lás alatt állt.

A vád­lott a pénzt nem a beru­há­zás­ra for­dí­tot­ta, a sér­tett pedig hiába kérte, a köl­csönt nem fizet­te vissza, sőt elköl­tö­zött, a sér­tett szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A férfi valót­lan képet fes­tett a cég hely­ze­té­ről, és tudta azt is, hogy a biz­to­sí­té­kul fel­aján­lott ingat­lan­ra egy koráb­bi tar­to­zás miatt elide­ge­ní­té­si és ter­he­lé­si tila­lom van beje­gyez­ve, így az tovább nem ter­hel­he­tő, ezál­tal meg­té­vesz­tet­te a sér­tet­tet, annak érde­ké­ben, hogy pénz­hez jusson.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tés­kor bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, vele szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a sér­tett tel­jes kárá­nak megtérítésére.

Az ügy­ben első fokon a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.