Főoldal » Hírek » Bécsben szervízeltette a csempészautóit egy embercsempész bűnszervezet - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy ember­csem­pész szer­ve­ző­vel és két bűn­tár­sá­val szem­ben, akik egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­ként 2021. feb­ru­ár 21-én két autó­val össze­sen 20 ille­gá­lis beván­dor­lót akar­tak Auszt­ri­á­ba szállítani. 

A vád­irat sze­rint az ügy fő vád­lott­ja, egy magyar-ukrán ket­tős állam­pol­gár­sá­gú férfi 2021 feb­ru­ár­ja előtt csat­la­ko­zott egy Auszt­ri­á­ból irá­nyí­tott ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet­hez. A bűn­ban­da Szer­bi­á­ban és Hor­vát­or­szág­ban műkö­dő tag­jai töb­be­zer euró fizet­sé­gért jut­tat­ták át „sétál­ta­tók” segít­sé­gé­vel az ille­gá­lis beván­dor­ló­kat a szerb-magyar hatá­ron. Ezután az ember­csem­pész sofő­rök GPS koor­di­ná­ták alap­ján vet­ték fel a mig­rán­so­kat a határ köze­lé­ben, majd Auszt­ri­á­ba és más uniós tag­ál­la­mok­ba. szál­lí­tot­ták őket.

A ket­tős állam­pol­gár­sá­gú vád­lott részt vett a csem­pész­au­tók beszer­zé­sé­ben, de szer­víz­el­tet­te is a jár­mű­ve­ket az oszt­rák fővá­ros­ban. Ezen kívül ő adta át a csem­pész­au­tó­kat a szál­lí­tók­nak, vala­mint elszál­lá­sol­ta a sofő­rö­ket, hotel­szo­bá­kat fog­lalt nekik. A vád­lott ezen kívül szer­vez­te és koor­di­nál­ta a grúz, hor­vát, cseh, mol­dáv, ukrán és román sofő­rök „mun­ká­ját”, de a felet­te­se­i­től kapott uta­sí­tá­sok alap­ján ki is fizet­te a csempészeket.

A ket­tős állam­pol­gár vád­lott 2021. feb­ru­ár 21-én meg­bíz­ta az ügy két másik vád­lott­ját, egy ukrán és egy mol­dáv fér­fit, hogy a szerb-magyar határ köze­lé­ből szír és iraki beván­dor­ló­kat szál­lít­sa­nak Auszt­ri­á­ba, ami­ért 2.500 eurót ígért. Az ukrán sofőr­nek egy magyar, míg a mol­dáv csem­pész­nek egy cseh honos­sá­gú autót is átadott az embercsempészéshez.

A sofő­rök 2021. feb­ru­ár 21-én éjsza­ka össze­sen 20 szír és iraki beván­dor­lót vet­tek fel a két autó­ba, majd elkezd­ték őket Auszt­ria felé szál­lí­ta­ni. Az ukrán ember­csem­pészt Baján, míg mol­dáv bűn­tár­sát Mar­ton­vá­sár köze­lé­ben fog­ták el a rend­őrök.  A ket­tős állam­pol­gár­sá­gú vád­lott – aki tele­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a banda irá­nyí­tó­já­val, a „sétál­ta­tók­kal” és sofő­rö­ket tobor­zó elkö­ve­tők­kel - az üzlet­sze­rű ember­csem­pé­szés során leg­alább 11.750 eurót szer­zett meg, amit tovább­adott a bűn­szer­ve­zet többi tagjának.

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­lot­tak­kal szem­ben azzal, hogy a ket­tős állam­pol­gárt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is el kell til­ta­ni, az ukrán és mol­dáv csem­pé­sze­ket pedig ki kell uta­sí­ta­ni az ország­ból. Az ügyész­ség a ket­tős állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tal szem­ben több mint 4 mil­lió forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is indítványozott.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.