Főoldal » Hírek » Becsmérelte a rendőröket a részeg kerékpáros -a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 62 éves férfi ellen becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő 2021. decem­ber végén, dél­előtt, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban itta­san kerék­pár­ral köz­le­ke­dett, az intéz­ke­dő rend­őrök fel­szó­lí­tá­sa­i­nak nem tett ele­get, velük szem­ben becs­mér­lő kije­len­té­se­ket tett, és meg­pró­bált elmenekülni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. decem­ber végén, dél­előtt, erő­sen ittas álla­pot­ban kerék­pár­ral dülön­gél­ve, több­ször egyen­súlyt veszt­ve köz­le­ke­dett Mis­kol­con olyan imboly­gás­sal, hogy az egész úttes­tet elfog­lal­ta. A szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök gép­jár­mű­vel utána men­tek, és elő­ször hang­jel­zés­sel pró­bál­ták meg­ál­lí­ta­ni, de a férfi nem rea­gált. Ami­kor mellé értek, a lehú­zott abla­kon keresz­tül meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel. Erre a vád­lott azt kia­bál­ta, hogy hagy­ják őt békén, becs­mér­lő kije­len­té­se­ket tett a rend­őrök­re, közöl­te, hogy sosem fog meg­áll­ni, vala­mint a rend­őr­nő­nek azt mond­ta, hogy szőke pros­ti­tu­ált. A jár­őrök újból meg akar­ták állí­ta­ni, a férfi viszont egyre gyor­sab­ban tekert,  és azt mond­ta, nem tud meg­áll­ni, mert eltö­rik a lába, ha lerak­ja. Mene­kü­lés köz­ben leug­rott a kerék­pár­ról, azt maga mel­lett tolva pró­bált egy alul­já­ró­ba lesza­lad­ni, azon­ban a rend­őrök utol­ér­ték és meg­bi­lin­csel­ték. Az elkö­ve­tő az intéz­ke­dés­nek ellen­sze­gült, és azt ordí­toz­ta, hogy ők csak álrend­őrök, hív­ja­nak igazi rendőröket.

A vád­lott­nak a sér­tet­tek mun­ka­kö­ré­nek ellá­tá­sá­val kap­cso­la­tos kife­je­zé­sei a becsü­let csor­bí­tá­sá­ra alkal­ma­sak voltak.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű mun­kát indítványozott.