Főoldal » Archív » Bedrogozva, a zebrán gázolt halálra egy asszonyt - fotókkal

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki bódult álla­pot­ban veze­tett és a zeb­rán gázolt halál­ra egy idős asszonyt Dunakeszin.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal férfi 2018 ápri­li­sá­ban este a sze­mély­gép­ko­csi­já­val úgy köz­le­ke­dett Duna­ke­szin, hogy előt­te „Giná”-t fogyasz­tott. A Fő úton, Vác felé haladt.

Egy zebra előtt a jel­ző­lám­pa piros­ra vál­tott, ezért a vád­lott előtt hala­dó két autó meg­állt. Annak elle­né­re, hogy a lámpa piros jel­zé­se a vád­lott szá­má­ra is ész­lel­he­tő volt, a férfi a gép­ko­csi sebes­sé­gét növel­ve haladt a gya­lo­gos­át­ke­lő­hely felé. Az előt­te álló két autót meg­előz­te, ráhaj­tott a zeb­rá­ra, és ott elütött egy éppen átha­la­dó asszonyt. A sér­tett az ütkö­zés során a leve­gő­be emel­ke­dett és az elütés helyé­től mint­egy 24 méter távol­ság­ra, az útpad­ká­ra zuhant.

A vád­lott áthaj­tott a föl­dön fekvő sér­tett tes­tén. A férfi még ekkor sem állt meg, gázt adott és elhaj­tott. Fótra ment, ahol bódult­sá­ga miatt áttért a hala­dá­si irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba. Ott két par­ko­ló autó­nak ütkö­zött. Az ütkö­zé­sek olyan ere­jű­ek vol­tak, hogy mind­két jármű neki­csa­pó­dott egy ház kerí­té­sé­nek, ami kidőlt. A férfi ekkor szállt ki az autó­já­ból. A rend­őrök itt állí­tot­ták elő, majd vet­ték őrizetbe.

A zeb­rán elütött asszony a bal­eset során olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en éle­tét vesztette.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel, és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés­re és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.