Főoldal » Hírek » Bedrogozva, kisgyermekkel a hátsó ülésen, 180-al száguldozott - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lás, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és bűn­pár­to­lás miatt emelt vádat. Egy férfi bedro­goz­va, 180 km/h sebes­ség­gel szá­gul­do­zott a rend­őrök elől mene­kül­ve autó­já­val úgy, hogy vele volt barát­nő­je és annak kisgyermeke.

A vád­irat sze­rint a csong­rá­di férfi 2020. szep­tem­ber 23-án, késő este, exta­syt és dizáj­ner dro­got fogyasz­tott, majd barát­nő­jé­vel úgy ült autó­ba, hogy annak kis­gyer­me­két gye­rek­ülés helyett a hátsó ülé­sen elhe­lye­zett pót­ke­rék­re ültet­ték. Miu­tán elin­dul­tak, a tisza­kécs­kei rend­őrök követ­ték, és intéz­ked­ni akar­tak a bódult fér­fi­val szem­ben, azon­ban a vád­lott a rend­őri jel­zés elle­né­re nem állt meg, hanem mene­kül­ni kez­dett. Ennek során jár­mű­ve sebes­sé­gét 170-180 km/h-ra növel­te, vala­mint több­ször áttért a menet­irány sze­rin­ti bal oldal­ra, ami­vel több  szem­be jövő autót lehú­zó­dás­ra, las­sí­tás­ra és meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett. Az üldö­zés­be bekap­cso­ló­dott egy másik jár­őr­pá­ros is, akik szol­gá­la­ti gép­ko­csi­juk­kal kereszt­be áll­tak az úton és végül így kény­sze­rí­tet­ték meg­ál­lás­ra a férfit.

Kide­rült, hogy koráb­ban a férfi és a barát­nő­je is fogyasz­tott kábí­tó­szert, a nő ráadá­sul az elfo­gá­suk előtt a hátsó ülé­sen lévő, pakett­be cso­ma­golt dizáj­ner dro­got a mell­tar­tó­já­ba rej­tet­te, amit az elő­ál­lí­tá­suk­kor a rend­őrök meg­ta­lál­tak nála.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit kábí­tó­szer bir­tok­lás, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Barát­nő­jé­nek bűn­pár­to­lás és kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt kell felelnie.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.