Főoldal » Archív » Bedrogozva magára hívta a rendőrséget

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt vádat emelt egy 36 éves, Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki­nek a fogyasz­tott kábí­tó­szer­től kény­szer­kép­ze­tei támadtak.

A férfi 2015 júli­u­sá­ban egy isme­rő­se házá­ban tar­tóz­ko­dott, majd hir­te­len kia­bál­ni kez­dett és bezár­kó­zott az egyik szo­bá­ba. Onnan a ház­ban tar­tóz­ko­dók unszo­lá­sá­ra sem jött ki, azt mond­ta nekik, hogy vala­kik bán­ta­ni akar­ják őt és csak egyen­ru­há­sok­nak haj­lan­dó ajtót nyit­ni. Ezt köve­tő­en a vád­lott tele­fo­non beje­len­tést tett a rend­őr­ség­re, hogy őt meg akar­ják ölni. A hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őr­jár­őrök azon­ban a beje­len­tés alap­ját képe­ző bűn­cse­lek­mény­re utaló nyo­mo­kat nem, ellen­ben egy olyan sze­mélyt talál­tak, aki­nek kény­szer­kép­ze­tei vol­tak.  Visel­ke­dé­se alap­ján arra követ­kez­tet­tek, hogy fel­te­he­tő­en kábí­tó­szer hatá­sa alatt áll.

Ezt köve­tő­en kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, majd a tőle vett vize­let­min­tá­ból meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott koráb­ban kábí­tó­szert fogyasztott.

A vád­lot­tal szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és 85 000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.