Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bedrogozva megfojtotta és elvitte idős áldozata tévéjét – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben tavaly nyá­ron János­hal­mán éjjel, bedro­goz­va ott­ho­ná­ban rátört és meg­foj­tot­ta az egye­dül élő idős sértettet.

A vád sze­rint a férfi látás­ból ismer­te a köze­lé­ben, ren­de­zett körül­mé­nyek között élő 81 éves asszonyt, így azzal is tisz­tá­ban volt, hogy a nehe­zen, oly­kor járó­ke­ret­tel mozgó sér­tett csak rit­kán hagy­ja el az otthonát.

A vád­lott 2023. júni­us 17-én, este, csa­lá­di össze­jö­ve­te­len vett részt, ahol a sze­szes ital mel­lett dizáj­ner dro­got is fogyasz­tott. A bódult álla­pot­ban lévő férfi 22 óra­kor ott­hagy­ta a ren­dez­vényt és elha­tá­roz­ta, hogy az idős sér­tett ott­ho­ná­ba bejut­va meg­szer­zi az érté­ke­it. A kerí­té­sen átugor­va beju­tott a por­tá­ra, ahol a szú­nyog­há­lót fel­tép­te és a nyi­tott abla­kon bemá­szott. Az ágyá­ban alvó asszony nő fel­ri­adt a zajra és meg­pró­bált fel­kel­ni, ám a vád­lott hoz­zá­lé­pett és ököl­lel több­ször bán­tal­maz­ta. Az üté­sek­től hanyatt eső sér­tett a várat­lan táma­dás­sal szem­ben nem tudott véde­kez­ni, amit a táma­dó kihasz­nált és megfojtotta.

A férfi a ház­ban érté­kek után kuta­tott, végül áldo­za­ta tele­ví­zi­ó­ját magá­hoz véve távozott.

A Bács-Kiskun vár­me­gyei rend­őrök a fér­fit néhány órán belül azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

Az ügyész­ség a fér­fit az ember­ölés súlyo­sab­ban minő­sü­lő - nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett – bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem szabadulhat.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi szem­le­fo­tó­kon a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne, vala­mint az elkö­ve­tő­nél meg­ta­lált szí­nes tele­ví­zió látható.