Főoldal » Hírek » Bedrogozva rendőrautónak ütközött – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen, aki drog­fo­gyasz­tást köve­tő­en a volán mögé ült, majd neki­haj­tott egy par­ko­ló rendőrautónak.

A vád­irat sze­rint a 32 éves férfi 2021 nya­rán kábí­tó­szert fogyasz­tott, majd bódult álla­pot­ban beült az autó­já­ba, és a meg­ma­radt drog­gal együtt útnak indult. A dél­utá­ni órák­ban éppen egy nóg­rá­di falu­ban veze­tett, ami­kor nem vett észre az út szé­lén egy sza­bá­lyo­san, uta­sok nél­kül par­ko­ló rend­őr­au­tót, és nagy gáz­zal neki­haj­tott a kocsi ele­jé­nek. Ezt köve­tő­en meg­állt, majd a csat­ta­nás hang­já­ra oda­sza­la­dó rend­őrök őt iga­zol­tat­ták. Mivel zavar­tan visel­ke­dett, min­ta­vé­tel­re vit­ték, mely­nek során kide­rült, hogy kábí­tó­szer­rel a szer­ve­ze­té­ben vezetett.

A rend­őrök meg­ta­lál­ták a kocsi­ban a koráb­ban vásá­rolt dro­got is. A férfi beis­mer­te és meg­bán­ta tet­tét, ez utób­bi azon­ban nem tar­tott soká­ig, mert alig egy hónap­pal később ismét ugyan­ah­hoz a szer­hez nyúlt.

A  fér­fit kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­val és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta meg az ügyész­ség, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.