Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Befejezéséhez közeledik a felszámolt biztosító társasághoz kapcsolódó hűtlen kezeléses bűnügy

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az év ele­jén kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel egy köz­le­ke­dé­si cég­hez tár­sí­tott biz­to­sí­tó tár­sa­ság elnök-vezérigazgatójának a vagyon­ke­ze­lé­si köte­le­zett­sé­get soro­za­to­san meg­sze­gő, 2005-2008. évek közt több száz­mil­li­ós vagyo­ni hát­rányt okozó tevé­keny­sé­gé­hez segít­sé­get nyúj­tó három bűn­tár­sat egy, illet­ve két év, vég­re­haj­tá­sá­ban három, illet­ve négy év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az elnök-vezérigazgatóval szem­ben egész­ség­ügyi álla­po­ta miatt fel­füg­gesz­tett bün­te­tő­el­já­rás­ban a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te, hogy a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a vád­lot­tak­nak és védők­nek fel­men­tést, illet­ve a kisza­bott bün­te­té­sek eny­hí­té­sét célzó fel­leb­be­zé­se­i­nek alap­ta­lan­sá­ga miatt az első­fo­kú íté­le­tet hagy­ja helyben.