Főoldal » Hírek » Befejezte az ügyészség a rendőrök sérelmére elkövetett élet elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárást – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt foly­ta­tott eljá­rást.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint 2020. decem­ber 24-én 06 óra körül, az egy­szer­re több bódí­tó szer hatá­sa alatt álló férfi – isme­ret­len okból – meg­je­lent az újpes­ti tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban, ahol több eme­le­ten is arti­ku­lá­lat­la­nul han­gos­ko­dott, és a lép­cső­kor­lá­tot, vala­mint a bejá­ra­ti ajtó­kat ütöt­te és nagy erő­vel rug­dos­ta.

A hely­szín­re érke­ző jár­őrök a zavar­tan visel­ke­dő, náluk meg­kö­ze­lí­tő­leg 20 cen­ti­mé­ter­rel maga­sabb és 25-30 kilo­gram­mal nehe­zebb fér­fit – mivel fel­szó­lí­tá­sa­ik­nak nem tett ele­get – meg akar­ták bilin­csel­ni, azon­ban az elkö­ve­tő eköz­ben várat­la­nul rájuk támadt.

A férfi ellök­te a rend­őrö­ket és hir­te­len egy 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bajo­nett­sze­rű kést vett elő a ruhá­za­tá­ból és – azért, hogy meg­öl­je – azzal több­ször meg­szúr­ta a tér­de­lő hely­zet­ben lévő rend­őr fejét, vál­lát, hasát és mell­ka­sát.

Ekkor a jár­őr­társ rend­őr­nő elő­vet­te a szol­gá­la­ti marok­lő­fegy­ve­rét és a továb­bi táma­dás meg­aka­dá­lyo­zá­sa végett több lövést adott le elő­ször az elkö­ve­tő vég­tag­jai irá­nyá­ba, majd a tes­té­re.

A férfi ezután azért, hogy őt is meg­öl­je, a hát­rá­ló rend­őr­nő felé indult, a fal­nak lökte és nya­kon akar­ta szúr­ni. A rend­őr­nő össze­sen tizen­egy lövést adott le – kilenc lőtt sérü­lést okoz­va –, melyek közül csak az utol­só kettő, az elkö­ve­tő mell­ka­sa irá­nyá­ba leadot­tak hárí­tot­ták el a táma­dást.

A rend­őr­ség által lefoly­ta­tott parancs­no­ki kivizs­gá­lás sze­rint az elkö­ve­tő­vel szem­ben alkal­ma­zott testi kény­szer és a fegy­ver­hasz­ná­lat jog­sze­rű, szak­sze­rű és ará­nyos volt.

A nyo­mo­zás ezen túl az is meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a rend­őrök végig, az első táma­dást köve­tő intéz­ke­dés során jogos védel­mi hely­zet­ben vol­tak, a saját, illet­ve a tár­suk éle­tét men­tet­ték, erre tekin­tet­tel fele­lős­sé­gük az ügy­ben kizár­ha­tó.

Amennyi­ben az elkö­ve­tő élet­ben marad, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség ter­hel­te volna ami­att, hogy a vele szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrö­ket meg akar­ta ölni, bün­tet­he­tő­sé­ge az elkö­ve­tést köve­tő­en azon­nal bekö­vet­ke­zett halá­la miatt azon­ban meg­szűnt.