Főoldal » Hírek » Behálózta, majd megrontotta mostohatestvérét - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, hatal­mi befo­lyá­sa alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a huszon­éves fér­fi­val szem­ben, aki kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő mos­to­ha­test­vé­rét ron­tot­ta meg.

A vád sze­rint a fia­tal férfi édes­ap­ja élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett a sér­tett édes­any­já­val, majd egy idő után a vád­lott is hoz­zá­juk költözött.

A vád­lott ott­lé­te alatt a sér­tet­tel és annak két másik test­vé­ré­vel aludt közös háló­szo­bá­ban, amit a férfi arra hasz­nált fel, hogy a befo­lyá­sa alá vonja a nála jóval fia­ta­labb, 12. élet­évét be nem töl­tött sér­tet­tet. Ennek során előbb csak közös ágy­ban aludt a sér­tet­tel, majd elkez­dett hozzá sze­xu­á­li­san köze­led­ni, végül pedig sze­xu­á­lis cse­lek­ményt is vég­zett a kis­ko­rú lánnyal.

Az eset­re végül a kis­ko­rú sér­tett egész­ség­ügyi vizs­gá­la­tá­val össze­füg­gés­ben derült fény, majd miu­tán arról a nyo­mo­zó ható­ság is tudo­mást szer­zett, nyom­ban őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra az ügyész­ség indít­ványt tett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és a kis­ko­rú­ak neve­lé­sé­vel össze­füg­gő fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.