Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Békíteni akart, de életveszélyes ütést kapott – videóval- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 júni­u­sá­ban, egy bel­vá­ro­si biszt­ró­nál szó­vál­tás­ba került egy tár­sa­ság­gal, amely­nek egyik tag­já­val vere­ke­dett. A tár­sa­ság­ból egy másik férfi csi­tí­ta­ni pró­bál­ta a vere­ke­dő­ket, a vád­lott azon­ban őt is meg­ütöt­te, amely­nek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júni­us 06-án, reg­gel, az isme­rő­se­i­vel egy VII. kerü­le­ti biszt­ró­ban szó­ra­ko­zott. A tera­szon ita­lo­zott a sér­tett is, és a tár­sa­sá­gá­nak tag­jai már erő­sen ittas álla­pot­ban vol­tak. A szó­ra­ko­zó­hely alkal­ma­zot­tai zárás­hoz készü­lőd­tek, ezért meg­kér­ték a ven­dé­ge­ket, hogy távoz­za­nak. A sér­tett és két - jelen­leg isme­ret­len - társa azon­ban figyel­men kívül hagy­va a kérést tovább ita­lo­zott.

A vád­lott az alkal­ma­zott­nak segí­te­ni akart, ezért ő is fel­szó­lí­tot­ta a tár­sa­sá­got, hogy hagy­ják el a szó­ra­ko­zó­he­lyet. A sér­tett és tár­sai nem akar­tak távoz­ni, ezért han­gos szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük. A szó­vál­tás­kor a sér­tett társa meg­ütöt­te a fér­fit, aki bement a biszt­ró­ba, majd a vere­ke­dés­re fel­ké­szül­ve vissza­ment a sér­tet­ti tár­sa­ság­hoz.

A terasz­ra vissza­té­rő elkö­ve­tő meg­in­dult az őt meg­ütő férfi felé, aki ekkor ismét meg­ütöt­te. A sér­tett és egy másik férfi pró­bál­ta nyug­tat­ni a fele­ket, de ők foly­tat­ták a dula­ko­dást. A vere­ke­dést kez­de­mé­nye­ző férfi meg­ütöt­te és meg­rúg­ta a vád­lot­tat, aki vissza­rú­gott, két kéz­zel ellök­te magá­tól a másik vere­ke­dőt, aki elesett. A vád­lott agresszí­van meg­in­dult a föl­dön fekvő férfi felé, de a tár­sa­ság egyik tagja elé állt, hogy a továb­bi bán­tal­ma­zást meg­aka­dá­lyoz­za, a vád­lott azon­ban őt is meg­ütöt­te. Ekkor a vád­lott hir­te­len, az éppen mel­let­tük álló sér­tett felé for­dult, és min­den köz­vet­len ok nél­kül őt is fejen ütöt­te. A várat­lan ütés hatá­sá­ra a sér­tett tom­pí­tás nél­kül, nagy erő­vel, arc­cal előre a föld­re esett. A férfi vissza­ment maga­te­he­tet­le­nül fekvő sér­tett­hez, és a lábá­nál fogva a szom­szé­dos ven­dég­lá­tó­hely elé húzta, miköz­ben folya­ma­to­san azt kia­bál­ta, hogy taka­rod­ja­nak.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban.

A másik - jelen­leg isme­ret­len - vere­ke­dő­vel szem­ben garáz­da­ság miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást a nyo­mo­zó ható­ság elkü­lö­ní­tet­te.

A fel­vé­tel ele­jén az lát­ha­tó, ami­kor a vád­lott az őt ért első ütés után, vere­ke­dés­re fel­ké­szül­ve kijön a biszt­ró­ból, fél­re­lö­ki a sér­tet­tet, és meg­in­dul a táma­dó felé, aki ismét meg­üti őt. Ezután a vere­ke­dés továb­bi része lát­ha­tó, egé­szen a sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­ig.