Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Békülni próbált, mégis életveszélyes szúrás lett a vége – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal egy negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a békü­lé­si szán­dék­kal meg­kez­dett ita­lo­zás végén élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott az unokaöccsének.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a Bar­csi járás­ban talál­ha­tó köz­ség­ben élő férfi és uno­ka­öccse hosszabb ideje hara­gos viszony­ban vol­tak. Ennek elle­né­re 2023 októ­be­ré­ben a vád­lott békü­lé­si szán­dék­kal meg­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, aki­vel előbb a falu kocs­má­já­ban, majd a vád­lott házá­ban kezd­tek italozni.

A békés ita­lo­zást köve­tő­en, este, a sér­tett elkö­szönt és haza indul. A férfi azn­ban min­den elő­ze­tes indok nél­kül utána ment és a ház kis­ka­pu­já­nál a fia­ta­labb fér­fit egy közel 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel előbb a hón­alj­vo­nal­ban hátul­ról, majd a bal váll tájé­kán szem­ből meg­szúr­ta, miköz­ben azt kiál­tot­ta neki, hogy meg fogja ölni.

A vád­lott és a sér­tett ezután dula­kod­tak,, mely­nek a vesze­ke­dés hang­já­ra oda­ér­ke­ző roko­nok vetet­tek véget, a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A rokon a hátát ért szú­rás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, amit a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás hárí­tott el.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg más ügy­ben  bör­tön­bün­te­té­sét töltő és vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a Bar­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a kuta­tás során az elkö­ve­tés­hez hasz­nált késről.

a kutatás során megtalált kés