Főoldal » Hírek » Belekötött, majd késsel megszúrt egy járókelőt egy férfi - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 21 éves férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben fényes nap­pal, a Blaha Lujza téren bele­kö­tött egy járó­ke­lő­be, majd egy kés­sel meg­szúr­ta a mell­ka­sán. A főügyész­ség vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 21 éves férfi - 2019. szep­tem­ber 11-én, dél­előtt, a VIII. kerü­let, Blaha Lujza téren isme­rő­se­i­vel beszél­ge­tett. A fia­tal férfi a beton­ágyás szé­lén ült, ami­kor a sér­tett elsé­tált mel­let­tük. A vád­lott egyik isme­rő­se meg­szó­lí­tot­ta, és pénzt kért, a sér­tett azon­ban azt vála­szol­ta, hogy nem tud neki adni. Az elkö­ve­tő ekkor fel­állt, tenyér­rel meg­ütöt­te a sér­tett arcát, majd ismét felé ütött, a sér­tett azon­ban ezt a kezé­vel hárí­tot­ta. A fia­tal ezután vere­ke­dés­re hívta a fér­fit, aki tovább­ra is meg­pró­bált kitér­ni a köte­ke­dő táma­dó elől. A férfi ekkor elő­vett egy zseb­kést, és azzal szem­ből, egy­szer meg­szúr­ta a sér­tett mell­ka­sát, majd távo­zott a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett könnyeb­ben sérült, azon­ban - az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, a táma­dott test­tá­jék­ra, a táma­dás ere­jé­re tekin­tet­tel - az ennél jóval súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes vagy akár halá­los sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis esé­lye is fennállt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 21 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben, jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a vád­lott isme­rő­se meg­szó­lít­ja a sér­tet­tet, akire rövid­del ezután a vád­lott rátámad.