Főoldal » Hírek » Belepusztult a kutya a kontár ivartalanításba - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nő és a szom­széd­ja ellen, mert a nő 2021 októ­be­ré­ben Sol­ton a kutyá­ját a hozzá nem értő szom­széd­já­val ivar­ta­la­nít­tat­ta. A fáj­da­lom­csil­la­pí­tás nél­kü­li beavat­ko­zás­ban az állat olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy később az állat­or­vo­si segít­ség elle­né­re elpusztult.

A vád­irat sze­rint a Sol­ton élő nőnek volt egy négy­éves, pin­csi faj­tá­jú kan kutyá­ja. Az állat mér­ges ter­mé­sze­tű volt, ezért a gaz­dá­ja elha­tá­roz­ta, hogy ivar­ta­la­nít­tat­ja. Azt remél­te, hogy az állat a beavat­ko­zás­tól nyu­god­tabb lesz.

A nő 2021. októ­ber 17-én, kora dél­után átment a szom­széd­já­hoz, aki­től meg­kér­dez­te, hogy tudná-e ivar­ta­la­ní­ta­ni a kutyát. Az állat­or­vo­si vég­zett­ség­gel nem ren­del­ke­ző férfi elvál­lal­ta a beavat­ko­zást. A nő – tudva azt, hogy a szom­széd­ja nem ért az ivar­ta­la­ní­tás­hoz – átvit­te hozzá a kutyát.

A szom­széd udva­rán a nő a kutya fejé­re sap­kát húzott, majd a hátá­ra fek­tet­ve egy kem­ping­asz­tal­ra rakta, és a mene­kül­ni pró­bá­ló álla­tot lefog­ta. Eköz­ben a szom­széd férfi alta­tás és fáj­da­lom­csil­la­pí­tás nél­kül egy szi­ké­vel eltá­vo­lí­tot­ta az állat ivar­szer­ve­it. A szom­széd a szak­sze­rűt­len ivar­ta­la­ní­tás során azon­ban ere­ket is átvá­gott, azo­kat nem kötöt­te el, így élet­ve­szé­lyes vér­zést oko­zott. A férfi az állat has­fa­lát is átvág­ta, ami miatt súlyos kerin­gé­si zavar lépett fel.

A beavat­ko­zás után – mikor látta, hogy a kutya rossz álla­pot­ban van és fáj­dal­mai van­nak – a nő egy állat­men­tő ala­pít­vány­tól kért segít­sé­get. Az álla­tot Duna­föld­vár­ra vit­ték, ahol egy állat­or­vos szak­sze­rű­en ellát­ta, de a kutya ennek elle­né­re még aznap éjsza­ka elpusz­tult. A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye az állat­nak külö­nös szen­ve­dést okozott.

A járá­si ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző elkö­ve­tő­ket állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.