Főoldal » Hírek » Beleragadt a sárba az embercsempészek furgonja- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt három román fér­fi­val szem­ben, akik egy fur­gon­nal 26 szír határ­sér­tőt akar­tak Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni. A talál­ko­zó hely­szí­né­ül szol­gá­ló vizes föld­úton azon­ban az autó elakadt, ezért az erdő­ből kifu­tó mig­rán­sok meg­pró­bál­ták kitol­ni. Mivel a jármű moz­gás­kép­te­len­né vált, ráadá­sul egy arra járó ember fel­fi­gyelt rájuk, az ember­csem­pé­szek elisz­kol­tak.

A vád­irat sze­rint a három román férfi idén janu­ár 2-án azért jött fur­gon­nal és egy ún. fel­ve­ze­tő autó­val Magyar­or­szág­ra, hogy érvé­nyes tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, a szerb-magyar hatá­ron átszö­kött 26 szír fér­fi­nak segít­sen Auszt­ri­á­ba jutni.

A fur­gont veze­tő vád­lott a ter­vek­nek meg­fe­le­lő­en Boro­ta kül­te­rü­le­tén egy föl­des útra haj­tott, hogy a szál­lí­tan­dó sze­mé­lye­ket fel­ve­gye. A kis­te­her­au­tó azon­ban a vizes tala­jon elakadt, ezért fel­szó­lí­tá­sá­ra az erdő­ből a jár­mű­höz futó mig­rán­sok meg­pró­bál­ták kitol­ni. A jármű azon­ban moz­gás­kép­te­len­né vált, ráadá­sul egy arra köz­le­ke­dő sze­mély is fel­fi­gyelt rájuk, ezért az elakadt ember­csem­pész az idő­köz­ben sze­mély­au­tó­val a hely­szín­re érke­ző tár­sa­i­val min­dent hát­ra­hagy­va elme­ne­kült.

Az autó­pá­lya­rend­őrök hama­ro­san Inárcs­nál utol­ér­ték és elfog­ták őket. A mig­rán­sok fejen­ként 4.500 Euro össze­get helyez­tek letét­be, ami a sike­res szál­lí­tás ese­tén fizet­sé­gül szol­gált volna.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő három román fér­fit vagyo­ni haszon végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, Magyar­or­szág­ról kiuta­sí­tá­su­kat, továb­bá a jár­mű­vek elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés­kor készül­tek.