Főoldal » Hírek » Belerohant az álló teherautóba - képpel - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a haj­dú­szo­bosz­lói férfi ellen, aki nagyon későn vette észre az előt­te for­gal­mi okból álló teher­gép­ko­csit, ezért annak nagy sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött.

A vád­irat sze­rint a nyolc­va­nas éve­i­ben járó vád­lott 2022. május 4-én reg­gel 8 óra 30 perc körü­li idő­ben sze­mély­gép­ko­csi­val haladt Haj­dú­szo­bosz­ló felől Nád­ud­var irá­nyá­ba. Az autó­ban az első uta­sü­lé­sen ült a fele­sé­ge, a sér­tett, aki becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel uta­zott, a vád­lott nem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övét.

A 3406. számú köz­úton, a Keleti-Főcsatorna híd­já­nál útfel­újí­tá­si mun­kák foly­tak, ezért for­ga­lom­irá­nyí­tó fény­jel­ző­ké­szü­lé­kek jelez­ték az útszű­kü­le­tet, vala­mint 60 km/h-s sebes­ség­kor­lá­to­zás­ra hív­ták fel szö­ve­ge­sen az ott köz­le­ke­dők figyel­mét.

A vád­lott a hídra tör­té­nő fel­haj­tás során az erő­sen szem­be­sü­tő nap zava­ró hatá­sa mel­lett nagyon későn ész­lel­te az előt­te for­gal­mi okból már álló hely­zet­ben lévő teher­gép­ko­csit, vész­fé­ke­zett, azon­ban ennek elle­né­re a teher­au­tó­nak hátul­ról neki­üt­kö­zött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett­nek súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei kelet­kez­tek és az alkal­ma­zott, szak­sze­rű orvo­si keze­lés elle­né­re 2022. május 7. nap­ján meg­halt. A bal­eset során a vád­lott is súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, amely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság által a szem­le során készí­tett fény­kép­fel­vé­te­len a vád­lott súlyo­san meg­ron­gá­ló­dott sze­mély­gép­ko­csi­ja lát­ha­tó.