Főoldal » Archív » Beletörte a kést apjába, mert az zenét hallgatott

Meg­ké­sel­te egy férfi az apját Nóg­rád­ban. A férfi itta­san elő­ször 2013. szep­tem­ber 6-án az esti órák­ban azért szúr­ta meg négy­szer az apját egy 8 cm hosszú pen­gé­jű kés­sel, mert az szóvá tette neki, hogy miért hall­gat­ja sokad­szor­ra ugyan­azt a dalt. A szú­rá­sok a sér­tett hasát, vál­lát és hátát érték. A döfé­sek ere­jét mutat­ja, hogy a negye­dik szú­rás során a kés pen­gé­je eltört. Ennek elle­né­re a sér­tett csak könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek ellá­tá­sá­hoz még orvo­si segít­sé­get sem kért.
Öt nap­pal később aztán azért támadt az apjá­ra az ismé­tel­ten leré­sze­ge­dett vád­lott, mert úgy vélte, hogy a szá­mí­tó­gép meg­hi­bá­so­dá­sá­ért a fel­me­nő­je fele­lős. Az első alka­lom­hoz hason­ló­an szin­tén késelt, most vese­tá­jé­kon és vál­lon szúrt, miköz­ben folya­ma­to­san azt kia­bál­ta, hogy meg­öli az apját.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - ember­ölés kísér­le­te miat­ti vádemelés