Ugrás a tartalomra
Főoldal » Belső visszaélés-bejelentés

Belső visszaélés-bejelentési rendszer az ügyészségen

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge – mint leg­alább 50 főt fog­lal­koz­ta­tó szer­ve­zet – tör­vé­nyi elő­írás alap­ján belső visszaélés-bejelentési rend­szert hozott létre:

chevron

az ügyész­sé­gi alkalmazottak,

chevron

volt ügyész­sé­gi alkalmazottak,

chevron

olyan sze­mé­lyek, akik ese­té­ben az ügyész­sé­gi szol­gá­la­ti viszony léte­sí­té­sé­re irá­nyu­ló eljá­rás megindult

által beje­len­tett vissza­élé­sek kivizs­gá­lá­sa céljából.

Az ügyész­sé­gi belső visszaélés-bejelentési rend­szer­ben beje­len­tést tehet továb­bá 

a) az ügyész­ség­gel szer­ző­dé­ses kap­cso­lat­ban lévő egyé­ni vál­lal­ko­zó, egyé­ni cég,

b) az ügyész­ség­gel szer­ző­dé­ses kap­cso­lat léte­sí­té­sé­re vonat­ko­zó eljá­rást meg­kez­dett, szer­ző­dé­ses kap­cso­lat­ban álló vagy szer­ző­dé­ses kap­cso­lat­ban állt vál­lal­ko­zó, alvál­lal­ko­zó, beszál­lí­tó, illet­ve meg­bí­zott fel­ügye­le­te és irá­nyí­tá­sa alatt álló sze­mély,

c) az ügyész­ség­nél tevé­keny­sé­get végző gya­kor­nok,

d) az ügyész­ség­gel jog­vi­szonyt vagy szer­ző­dé­ses kap­cso­la­tot léte­sí­te­ni kívá­nó olyan sze­mély, aki ese­té­ben e jog­vi­szony vagy szer­ző­dé­ses kap­cso­lat léte­sí­té­sé­re vonat­ko­zó eljá­rás meg­kez­dő­dött,

e) az a sze­mély, aki­nek az előb­bi­ek sze­rin­ti jog­vi­szo­nya vagy szer­ző­dé­ses kap­cso­la­ta az ügyész­ség­gel megszűnt.

A belső visszaélés-bejelentési rend­szer működ­te­té­sét a Leg­főbb Ügyész­ség Igaz­ga­tá­si Önál­ló Osz­tá­lya látja el, mely a lehe­tő leg­rö­vi­debb időn belül, de leg­fel­jebb a beje­len­tés beér­ke­zé­sé­től szá­mí­tott har­minc napon belül kivizs­gál­ja a jog­el­le­nes vagy jog­el­le­nes­nek fel­té­te­le­zett cse­lek­mény­re vagy mulasz­tás­ra, illet­ve egyéb vissza­élés­re vonat­ko­zó információt. 

A beje­len­tés írás­ban vagy szó­ban tehe­tő meg. A szó­be­li beje­len­tést tele­fo­non vagy – elő­ze­tes idő­pont­egyez­te­tést köve­tő­en – sze­mé­lye­sen lehet meg­ten­ni. Az ügyész­ség a beje­len­tő hoz­zá­já­ru­lá­sát igény­lő, rög­zí­tett tele­fon­vo­na­lat vagy hang­üze­net­kül­dő rend­szert nem használ.

A beje­len­tés továb­bi rész­le­tes sza­bá­lya­it a pana­szok­ról, a köz­ér­de­kű beje­len­té­sek­ről, vala­mint a vissza­élé­sek beje­len­té­sé­vel össze­füg­gő sza­bá­lyok­ról szóló 2023. évi XXV. tör­vény (továb­bi­ak­ban: Tör­vény) 18 – 29. §-ai tar­tal­maz­zák.

Elérhetőségei:

Tele­fon: +36 1-354-5500, +36 1-354-5644
Cím:
Leg­főbb Ügyész­ség
1055 Buda­pest, Markó utca 16.
Pos­ta­fi­ók: 1372 Buda­pest, Pf. 438
E-mail: belsobejelentes@mku.hu

Meg­ha­tá­ro­zott álla­mi szer­vek­hez bárki tehet visszaélés-bejelentést, ezen álla­mi szer­vek fel­so­ro­lá­sát meg­ta­lál­ja itt: link