Főoldal » Hírek » Belső visszaélés-bejelentési rendszer az ügyészségen

A 2023. júli­us 24. nap­já­tól lét­re­jött belső visszaélés-bejelentési rend­szer kere­té­ben:

  • jog­el­le­nes vagy
  • jog­el­le­nes­nek fel­té­te­le­zett cse­lek­mény­re vagy mulasz­tás­ra, illet­ve
  • egyéb vissza­élés­re vonat­ko­zó infor­má­ci­ót jelent­het be – töb­bek között – jelen­le­gi és volt fog­lal­koz­ta­tott.

A beje­len­tés rész­le­tes sza­bá­lya­it a pana­szok­ról, a köz­ér­de­kű beje­len­té­sek­ről, vala­mint a vissza­élé­sek beje­len­té­sé­vel össze­füg­gő sza­bá­lyok­ról szóló 2023. évi XXV. tör­vény 18 – 30. §-ai tar­tal­maz­zák.

A beje­len­tő a beje­len­tést írás­ban vagy szó­ban tehe­ti meg. A szó­be­li beje­len­tést tele­fo­non vagy más hang­üze­net­kül­dő rend­szer útján, vagy sze­mé­lye­sen lehet meg­ten­ni.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­gén a belső visszaélés-bejelentési rend­szer működ­te­té­sét a Leg­főbb Ügyész­ség Igaz­ga­tá­si Önál­ló Osz­tá­lya látja el.

Elér­he­tő­sé­gei:

1055 Buda­pest, Markó utca 16.

1372 Buda­pest, Pf.: 438

Tele­fon: 06-1-354-5500, 06-1-354-5644

E-mail: igo@mku.hu

Kreatív a hírhez, rajzolt fejek láthatók rajta,, a kék különböző árnyalataiban, egy fej fekete és sípot fúj. Az ügyészség logója, valamint az a szöveg van még a képen, hogy létrejött belső visszaélés-bejelentési rendszer az ügyészségen.