Főoldal » Archív » Belvárosi irodában termesztették a marihuánát Veszprémben

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség társ­tet­tes­ként, kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­vel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat két veszp­ré­mi fér­fi­val szem­ben, akik több mint fél éven keresz­tül egy bel­vá­ro­si iro­da­he­lyi­ség­ben ter­mesz­tet­tek marihuánát. 

A vád­irat sze­rint a gyer­mek­ko­ri isme­rős elkö­ve­tők 2015. ele­jén hatá­roz­ták el, hogy mari­hu­á­na ter­mesz­té­sé­be kez­de­nek, a szük­sé­ges esz­kö­zö­ket közö­sen finan­szí­roz­zák, és szer­zik be.

A növé­nyek ter­mesz­té­sé­re egy, a Veszp­rém bel­vá­ro­sá­ban lévő, közel 150 m²-es iro­dát bérel­tek. A helyi­sé­get az ingat­lan­köz­ve­tí­tő­ként dol­go­zó idő­sebb vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­vel sze­rez­ték meg oly módon, hogy azt a tulaj­do­nos előtt álné­ven bemu­tat­ko­zó másik elkö­ve­tő egy nem léte­ző szlo­vák cég nevé­ben bérel­te ki.

A vád­lot­tak szán­dé­kát nem isme­rő tulaj­do­nos – még a szer­ző­dés meg­kö­té­se előtt – kéré­sük­re az iro­da­he­lyi­sé­get kor­sze­rű­sí­tet­te, új elekt­ro­mos háló­za­tot épít­ve ki, amely így már alkal­mas­sá vált a mari­hu­á­na ter­mesz­té­sé­hez szük­sé­ges elekt­ro­mos áram biztosítására.

A vád­lot­tak ezt köve­tő­en a növény folya­ma­tos ter­mesz­té­sé­re és szü­re­te­lé­sé­re ren­dez­ked­tek be, az ahhoz szük­sé­ges fény­tech­ni­kai, szellőző-, vala­mint öntö­ző­rend­szert tele­pí­tet­tek, és a magas­föld­szin­ti iro­dá­ban 2015 ápri­li­sá­tól 2015. decem­ber végé­ig leg­ke­ve­sebb 500 tő mari­hu­á­nát termesztettek.