Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bemutatkoznak a Bács-Kiskun vármegyei ügyészségek

Az ország leg­na­gyobb terü­le­tű vár­me­gyé­je, déli ország­ha­tár­ral, az ország közép­ső részén - mind­ezek alap­ve­tő­en hatá­roz­zák meg a vár­me­gye terü­le­tén műkö­dő ügyész­sé­gek mindennapjait. 

Dr. Gyugyi Csil­la, a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség főügyé­sze a koor­di­ná­lást és az ins­pi­rá­lást tart­ja a főügyé­szi mun­ká­ja leg­fon­to­sabb két pil­lé­ré­nek, miköz­ben haté­ko­nyan igye­kez­nek meg­ol­da­ni az ember­csem­pé­szés jelen­tő­sen meg­nö­ve­ke­dett száma miatt kelet­ke­zett össze­tett feladatokat. 

Ismer­ked­je­nek meg a Bács-Kiskun vár­me­gyei ügyész­sé­gek munkájával!