Főoldal » Hírek » Bemutatkoznak Somogy megye ügyészségei
Betyár­vi­lág, valu­tá­zók, autó­lo­pá­sok, majd fesz­ti­vá­lok­hoz köt­he­tő bűn­cse­lek­mé­nyek: az elmúlt évszá­zad vál­to­zá­sa­i­hoz Somogy megye ügyész­sé­ge­i­nek is folya­ma­to­san alkal­maz­kod­ni­uk kellett. 
 
Dr. Hor­váth Szi­lárd főügyész veze­té­sé­vel ismer­ked­je­nek meg a megye ügyész­sé­ge­i­vel és mun­ká­juk­kal, ami a hagyo­má­nyok tisz­te­le­té­re épül, ugyan­ak­kor lépést tart a modern világ kihívásaival.