Főoldal » Archív » Bennalvókra gyújtotta a házat

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint ron­gá­lás és állat­kín­zás miatt emelt vádat azzal a 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2015 máju­sá­ban egy Pápá­hoz köze­li köz­ség­ben, a neki lak­ha­tást biz­to­sí­tó és vele közö­sen gaz­dál­ko­dó sér­tett házát fel­gyúj­tot­ta, miköz­ben a sér­tett és hoz­zá­tar­to­zói is az épü­let­ben tartózkodtak.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.31.