Főoldal » Hírek » Bennfentes tolvaj – VIDEÓVAL – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja két ven­dég­lá­tó­hely volt alkal­ma­zott­ját, aki koráb­bi mun­ka­he­lye­i­ről lopott.

 A vád sze­rint a vád­lott 2023. már­ci­us végé­ig dol­go­zott két pécsi ven­dég­lá­tó­he­lyen, melye­ket ugyan­azon sze­mély üze­mel­te­tett. A vád­lott ismer­te a két üzlet kame­ra­rend­sze­ré­nek műkö­dé­sét, tudta, hova helye­zik zárás után a bevé­telt és a kulcsokat.

Ezt kihasz­nál­va 2023. május 7-én éjjel az egyik üzlet­hez ment, kinyi­tot­ta a pavi­lont és bent kikap­csol­ta a kame­rát. Magá­hoz vette a pavi­lon azna­pi bevé­te­lét, 16.000 forin­tot tar­tal­ma­zó borí­té­kot, vissza­kap­csol­ta a kame­ra­rend­szert és kiment a pavilonból.

Negyed­óra múlva a másik üzlet­hez ment, kinyi­tot­ta az ajtót és bement az üzlet­be. Bent kikap­csol­ta a kame­ra­rend­szert, magá­hoz vette a napi bevé­telt, 45.000 forin­tot, majd a kame­ra­rend­szert vissza­kap­csol­ta és a kávé­zó kul­csát is vissza­tet­te a helyére.

A férfi azon­ban nem gon­dolt arra, hogy mind­két helyen az utcán talál­ha­tó kame­ra, így a cse­lek­ményt azok rögzítették.

A vád­lott cse­lek­mé­nye kisebb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek minő­sül, ami két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­há­zat szab­jon ki.

A fel­vé­te­len a cse­lek­mé­nyek láthatók.