Főoldal » Hírek » Benzinkút boltjának bevételét lopta el az alkalmazott – fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy sió­fo­ki töl­tő­ál­lo­más üzle­té­nek több mil­lió forint össze­gű bevé­te­lét emel­te el az iroda pán­cél­szek­ré­nyé­ből.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott rész­mun­ka­idő­ben dol­go­zott a sió­fo­ki ben­zin­kú­ton áru­fel­töl­tő­ként.

A férfi 2022 már­ci­u­sá­ban főnö­ké­vel akart beszél­ni, azon­ban az iro­dá­ban nem talált sen­kit. A ter­helt ennek elle­né­re bement a helyi­ség­be és hir­te­len elha­tá­ro­zás­ból a nyi­tott pán­cél­szek­rény­ből magá­hoz vette a kutat üze­mel­te­tő kft. több mint hat mil­lió forint kész­pén­zét, ami egy átlát­szó nej­lon tasak­ban volt.

A vád­lott a pénzt a töl­tő­ál­lo­más sze­mét­tá­ro­ló­já­ba rej­tet­te, de a bevé­tel eltű­né­sét rövid időn ész­lel­ték, majd a hely­szín­re érke­ző rend­őrök meg­ta­lál­ták és a ben­zin­kút kame­ra­fel­vé­te­lei alap­ján azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

A képe­ket a sió­fo­ki rend­őrök készí­tet­ték a szem­le során.