Főoldal » Hírek » Benzinkúton torkollott durva bántalmazásba a férfiak közti rossz viszony - FOTÓKKAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azok ellen a fér­fi­ak ellen, akik közül hár­man köl­csö­nö­sen ököl­lel és base­ball ütő­vel támad­tak egy­más­ra, míg negye­dik tár­suk verés­re biz­tat­ta roko­nát.

Az elkö­ve­tők közül ket­ten koráb­ban bará­tok vol­tak, azon­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző egy-két évben a kap­cso­la­tuk meg­rom­lott és gyak­ran elő­for­dult, hogy az egyik közös­sé­gi olda­lon egy­mást verés­sel fenye­get­ték. A két férfi között lévő ellen­tét­ről a hoz­zá­tar­to­zó­ik is tud­tak.

A vád sze­rint a volt bará­tok egyi­ke 2019. júni­us 3-án, 16 óra körül, Berettyó­új­fa­lu­ban, egy ben­zin­kú­ton a gép­ko­csi­ja bel­se­jét taka­rí­tot­ta, ami­kor ész­re­vet­te, hogy hara­go­sá­nak fia is ott tar­tóz­ko­dik. A fia­tal férfi is ész­re­vet­te apja hara­go­sát, ezért oda­állt autó­val a köze­lé­be és pro­vo­kál­ta a fér­fit. A két férfi indu­la­to­san össze­szó­lal­ko­zott, majd a fia­tal vád­lott elhaj­tott a ben­zin­kút­ról, miköz­ben tele­fo­non tájé­koz­tat­ta az édes­ap­ját a tör­tén­tek­ről. Az apa kérte, hogy a fia marad­jon a ben­zin­kú­ton és hama­ro­san ő is oda fog menni.

Nem sok­kal később meg­ér­ke­zett a ben­zin­kút­ra az apa, vala­mint a fia­tal vád­lott apósa. A hara­gos viszony­ban lévő két férfi han­go­san szid­ta egy­mást, majd egy­más fejét ütöt­ték ököl­lel. Ezt látva a fia­tal vád­lott az apját támo­gat­va beavat­ko­zott a vere­ke­dés­be és ő is ököl­lel meg­ütöt­te vádlott-társát. A vere­ke­dést ez idő alatt folya­ma­to­san szem­lé­lő após oda­ki­ál­tott a fia­ta­labb vád­lott­nak, hogy vegye ki az autó­ból az ütőt és azzal intéz­ze el az apja hara­go­sát, mert a fér­fi­nél kés van, mely­nek egyéb­ként nem volt való­ság­alap­ja. Apósa biz­ta­tá­sá­ra a fia­tal vád­lott a gép­ko­csi­ból kivett egy 80 cm hosszú­sá­gú, kb. fél kilo­gram­mos base­ball ütőt, majd azzal több­ször apja hara­go­sá­nak a fejé­re ütött. A két férfi folya­ma­to­san ököl­lel ütöt­te egy­más fejét, illet­ve egyi­kük meg­rúg­ta a mási­kat has­tá­jé­kon, és a póló­ját is lesza­kí­tot­ta róla.

A ben­zin­kú­ton gép­ko­csit taka­rí­tó vád­lott a volt barát­ja és fia bán­tal­ma­zá­sá­nak követ­kez­té­ben olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek kap­csán fenn­állt a reá­lis veszé­lye élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak is. A másik fér­fi­nak 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se kelet­ke­zett, míg a fia­ta­labb vád­lott és apósa a cse­lek­mény kap­csán sérü­lést nem szen­ve­dett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tak közül három ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, melyet ket­ten társ­tet­tes­ként, egyi­kük pedig fel­buj­tó­ként köve­tett el, míg a negye­dik vád­lott ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és társ­tet­tes­ként, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken.

A főügyész­ség a vád­irat­ban mind a négy vád­lott ese­té­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez esz­kö­zül hasz­nált base­ball ütőt koboz­za el.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek hely­szí­né­ről és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez esz­kö­zül hasz­nált base­ball ütő­ről készült fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-benzinkut-parkolojaban-verekedtek-ossze#2