Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bérelt szlovák autóban szállított kilenc pakisztánit a grúz embercsempész -fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a grúz fér­fi­val szem­ben, aki Pozsony­ban kibé­relt autó­já­ban 9 pakisz­tá­ni, afgán és indi­ai mig­ránst akart Auszt­ri­án keresz­tül Nyugat-Európába szállítani. 

A vád­irat sze­rint a grúz férfi az isme­ret­len meg­bí­zó­já­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en Pozsony­ban három napra kibé­relt egy autót és azzal a tele­fon­já­ra kapott koor­di­ná­ták alap­ján 2022. május 10-án a késő esti órák­ban meg­je­lent Balo­ta­szál­lás kül­te­rü­le­tén. Az ember­csem­pész 9 pakisz­tá­ni, afgán, illet­ve indi­ai mig­ránst vett fel a jár­mű­be, egyi­kük­nek azon­ban már csak a cso­mag­tar­tó­ban jutott hely. Terve az volt, hogy a Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­lis módon belé­pett mig­rán­so­kat Auszt­ri­án keresz­tül Nyugat-Európába jut­tas­sa, ez azon­ban alig 10 perc múlva a Bács-Kiskun megyei ren­dé­sze­ti jár­őrök intéz­ke­dé­se miatt meghiúsult.

A har­ma­dik ország­bé­li beván­dor­lók az ille­gá­lis beuta­zás meg­szer­ve­zé­sé­ért több ezer eurót aján­lot­tak fel, amely­ből sike­res célba érke­zés ese­tén a vád­lott is része­se­dett volna.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá Magyar­or­szág terü­le­té­ről kitil­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a tet­ten­érés hely­szí­nén készültek.