Főoldal » Hírek » Bérházak építésére felvett több száz millió forintot csalt el - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2009 novem­be­re és 2010 ápri­li­sa közöt­ti idő­szak­ban bér­há­zak épí­té­sé­re fel­vett össze­sen több, mint ötszáz­mil­lió forint össze­gű hitelt más isme­ret­len célra hasz­nál­ta fel. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2009 novem­be­re és 2010 ápri­li­sa közöt­ti idő­szak­ban Tatán és Pomá­zon bér­há­zak épí­té­sé­re vál­lal­ko­zott, mely­re banki hitelt vett fel rész­le­tek­ben. A vád­lott azon­ban már a hitelrészlet-lehívási kérel­mek elő­ter­jesz­té­se­kor tuda­tá­ban volt annak, hogy a hozzá kerü­lő hitel­rész­le­te­ket nem az épít­ke­zé­sek befe­je­zé­sé­re fogja for­dí­ta­ni és nem is arra for­dí­tot­ta. A bank utó­la­go­san, egyes rész­mun­kák elvég­zé­sét köve­tő­en, üte­me­sen vál­lal­ta fizet­ni a hitelt. A vád­lott azon­ban az el nem vég­zett mun­kák­ról szóló, valót­lan tar­tal­mú gene­rál kivi­te­le­zői szám­lá­kat tar­tal­ma­zó rész­je­len­té­sek­kel téve­dés­be ejtet­te a hitel­in­té­ze­tet és így jogo­su­lat­la­nul vette fel a hitelt, majd a pénzt más célra for­dí­tot­ta. A vád­lott ezzel a maga­tar­tá­sá­val össze­sen 540.168.750,- Ft össze­gű kárt oko­zott a hitel­in­té­zet­nek, mely­ből a fel­szá­mo­lá­si eljá­rás­ban 60.139.265,- Ft térült meg.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki a fér­fi­val szem­ben, vala­mint tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Ezen tú köte­lez­ze a vád­lot­tat arra is, hogy térít­se meg a hitel­in­té­zet fenn­ma­ra­dó kárát.