Főoldal » Archív » Berlinben futtatott magyar lányokat egy hevesi bűnszervezet

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség hat sze­mélyt vádol a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel, akik közül töb­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

Az ügy I. rendű vád­lott­ját a bíró­ság erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, és kitil­tot­ta Jász-Nagykun-Szolnok megye terü­le­té­ről. A férfi ezért a sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en, 2016-ban a csa­lád­já­val a Heves megyei Átány köz­ség­be köl­tö­zött, ahol foly­tat­ta addi­gi bűnö­ző élet­mód­ját. Ennek során ismer­ke­dett meg ő és test­vé­re, a II. rendű vád­lott a III. rendű vád­lot­tal, egy élet­vi­tel­sze­rű­en Ber­lin­ben élő nővel, aki ott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tott. Közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy magyar nőket fog­nak fut­tat­ni a német fővá­ros­ban, és ezál­tal tesz­nek szert rend­sze­res jöve­de­lem­re. Ennek érde­ké­ben Magyar­or­szá­gon leg­alább tizen­két lányt szer­vez­tek be, akik saját elha­tá­ro­zá­suk­ból vál­lal­ták, hogy Ber­lin­ben, az ott a vád­lot­tak által „ellen­őr­zött” Kur­fürs­ten strasse-n folya­ma­to­san pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­nek majd.

A kiszál­lí­tá­suk után a lányok­nak az őket fut­ta­tó két férfi meg­szab­ta, hogy az adott utca­sza­kasz­ra hol, mikor áll­ja­nak ki, milyen szol­gál­ta­tá­sért, mennyi pénzt kér­je­nek, sőt még azt is, hogy az egyes szol­gál­ta­tá­sok­ra mennyi időt szán­ja­nak. Tevé­keny­sé­gük során mind­vé­gig szo­ros fel­ügye­let alatt tar­tot­ták őket, és a napi bevé­te­lük­ből úgy­ne­ve­zett „leadót” fize­tet­tek velük. Az ügy IV. rendű vád­lott­já­nak, egy 36 éves fér­fi­nek a fel­ada­ta első­sor­ban a napi teen­dők ellá­tá­sa, a főzés, a taka­rí­tás, a lányok kiszol­gá­lá­sa volt.

A vád­lot­tak 2017 júni­u­sá­ig össze­sen mint­egy 225.000 € bevé­tel­re tet­tek szert. Az I. rendű vád­lott töb­bek között ebből vette meg az átányi lakó­há­zát, vala­mint roko­na­i­val közö­sen ebből vásá­rol­tak maguk­nak több nagy érté­kű luxusautót.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a Ber­lin­ben tevé­keny­ke­dő négy ter­hel­tet - közü­lük egye­se­ket mint több­szö­rös vissza­eső­ket - 12 rend­be­li, foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­té­vel, míg az I. és a II. rendű vád­lot­tak itt­hon maradt élet­tár­sa­it, az V. rendű, és a VI. rendű vád­lot­ta­kat kitar­tott­ság bűn­tet­té­vel vádolja.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség négy ter­helt ese­té­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság közü­lük egye­se­ket sújt­son rész­le­ges vagyon­el­kob­zás­sal. Az V. és VI. rendű vád­lot­tak ese­té­ben az ügyész­ség pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vagyon­el­kob­zás mellett.