Főoldal » Hírek » Bérüket követelve fejszével és vaslapáttal támadtak munkaadójukra - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt kell felel­nie annak a két fér­fi­nak, akik­kel szem­ben a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt. A hely­be­li fér­fi­ak a mun­ka­bé­rü­ket köve­tel­ve fej­szé­vel és vas­la­pát­tal támad­tak autó­ban ülő mun­ka­adó­juk­ra, aki meg­ta­gad­ta mun­ka­bé­rük kifi­ze­té­sét, mivel a meg­be­szélt mun­kát még nem végez­ték el.

A vád­irat sze­rint a két kis­kun­ha­la­si férfi 2020. júli­us 24-én, dél­előtt, a sér­tett tanyá­ján dol­go­zott, ahon­nan mun­ka­adó­juk a déli órák­ban haza­szál­lí­tot­ta őket. Kéré­sük elle­né­re azon­ban a sér­tett nem fizet­te ki a bérü­ket arra hivat­koz­va, hogy még nem végez­ték el a meg­be­szélt mun­kát. Emi­att szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, kia­bál­ni és szi­dal­maz­ni kezd­ték az autó­ban ülő mun­ka­adó­ju­kat, majd egyi­kük a fur­gon­ból kivett egy vas­la­pá­tot és azzal kitör­te a jármű bal első abla­kát. Eköz­ben a másik vád­lott egy fej­szét vett magá­hoz, és azzal fenye­ge­tő­en hado­ná­szott, miköz­ben kilá­tás­ba helyez­ték, hogy ha tovább­ra sem kap­ják meg a pén­zü­ket, szét­ve­rik a kocsi.  Bár a sér­tett kitar­tott amel­lett, hogy csak a munka elvég­zé­sét köve­tő­en fizet, a súlyos, élet­ve­szé­lyes fenye­ge­té­sek­től meg­ri­ad­va elhaj­tott a hely­szín­ről. Végül még aznap az esti órák­ban önként kifi­zet­te a ledol­go­zott munka után járó bért a vádlottaknak.

Az eset után néhány hónap­pal az egyik vád­lott – aki alkal­mi mun­kás­ként több­ször meg­for­dult a sér­tett­nél – meg­je­lent mun­ka­adó­ja ingat­la­ná­ban, és a laka­tot lefe­szít­ve a rak­tár­épü­let­ből több mint 200 ezer forint érték­ben szer­szám­gé­pe­ket vitt el. Ezek­ből néhá­nyat átadott isme­rő­sé­nek, az ügy har­ma­dik vád­lott­já­nak, aki tudva bűnös ere­de­tük­ről, juta­lék fejé­ben töre­dék össze­gért pénz­zé tette azokat.

Az ügyész­ség a két fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, míg a har­ma­di­kat orgaz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott­nak az önbí­rás­ko­dás mel­lett lopás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell, ezért vele szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.