Főoldal » Archív » Besurranásból rablás kísérlete; az ügyészség bíróság elé állította a terheltet, börtönbüntetésre ítélték

Szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr ész­lel­te a lopott váll­tás­kát meg­tar­ta­ni igyek­vő fér­fit, elfog­ta, az ügyész­ég bíró­ság elé állí­tot­ta, gyor­sí­tott eljá­rás­ban a bíró­ság 3 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te első­fo­kon.

A vád sze­rint egy 19 éves férfi 2019. júni­us 18-án az esti órák­ban a XXI. kerü­let, II. Rákó­czi Ferenc úton egy kerí­tés­sel kör­be­vett ingat­lan­ra bement, azért, hogy onnan érté­ke­ket tulaj­do­nít­son el. A lakó – mivel kutyá­ja uga­tá­sa jelez­te az ide­gent – meg­za­var­ta a ter­hel­tet, aki a kerí­té­sen át kimá­szott, majd elfu­tott.

Rövid­del ezután a férfi bement egy köze­li csa­lá­di ház rés­nyi­re nyi­tott kert­ka­pu­ján, majd a kulcs­ra nem zárt bejá­ra­ti ajtón is bement, és eltu­laj­do­ní­tott egy váll­tás­kát, benne egy pénz­tár­cá­val. A sér­tett, egy nő ész­lel­te a bűn­cse­lek­ményt ezért követ­ni kezd­te a besur­ra­nót, és ami­kor utol­ér­te, meg­ra­gad­ta a tás­ká­ját. A férfi a táska meg­tar­tá­sa érde­ké­ben több­ször meg­lök­te a nőt, aki majd­nem elesett, ezt köve­tő­en azon­ban ki tudta rán­ta­ni a váll­tás­ká­ját a ter­helt kezé­ből. A férfi elfu­tott, azon­ban a cse­lek­ményt ész­lel­te egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr, aki magát szol­gá­lat­ba helyez­ve elfog­ta a ter­hel­tet.

A Buda­pes­ti XX, XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tat meg­tar­tá­sos rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt három napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és őt 3 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, és indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­te.