Főoldal » Hírek » Besurranó tolvajbandával szemben emelt vádat az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye - videóval

A vád sze­rint a huszon­éves fia­ta­lok­ból, vala­mint több fia­tal­ko­rú­ból álló tár­sa­ság besur­ra­nás mód­sze­ré­vel jutott be buda­pes­ti laká­sok­ba, ahon­nan külön­bö­ző érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A vád­irat sze­rint az ügy tíz vád­lott­ja közül heten - köz­tük három, 14-15 éves fia­tal­ko­rú - elő­ze­te­sen meg­ál­la­pod­tak abban, hogy buda­pes­ti tár­sas­há­zak­ban, besur­ra­nás mód­sze­ré­vel jut­nak be laká­sok­ba, és onnan sze­rez­nek érté­ke­ket. Az előre meg­be­szél­tek sze­rint, a vád­lot­tak egyi­ke berúg­ja a tár­sas­ház kapu­ját, majd ezután rányit­nak a tár­sas­ház laká­sa­i­nak ajta­ja­i­ra, és ame­lyik lakás­aj­tó nincs kulcs­ra zárva, oda töb­ben bemen­nek, miköz­ben a töb­bi­ek figye­lés­sel, és adott eset­ben a tár­sak felé irá­nyu­ló jel­zés­sel biz­to­sít­ják a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

Három továb­bi tár­suk alka­lom­sze­rű­en csat­la­ko­zott egy-egy bűn­cse­lek­mény elkövetéséhez.

A vád­lot­tak 2019. decem­ber és 2020. már­ci­us között - vál­to­zó össze­té­tel­ben, álta­lá­ban alkal­man­ként hár­man, négyen - követ­ték el a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket, az V., VI., VII. és IX. kerü­let­ben. Volt olyan is, hogy a vád­lot­tak egyi­ke egye­dül, tár­sai nél­kül követ­te el a bűn­cse­lek­ményt. Össze­sen 18 lakás­ba jutot­tak be, ahon­nan érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el, vagy pró­bál­tak eltulajdonítani.

A lopá­sok elkö­ve­té­si érté­ke alkal­man­ként több­tíz­ezer forint volt, de több eset­ben a száz­ezer forin­tot is meghaladta.

Volt olyan eset, hogy a sér­tet­tek a lakás egyik szo­bá­já­ban alud­tak, mialatt a besur­ra­nó tol­va­jok a lakás kulcs­ra nem zárt ajta­ján bemen­tek, a lakás­ban kutat­tak, és össze­szed­ték az érté­ke­ket. A sér­tet­tek a zajra fel­éb­red­tek, ezzel meg­za­var­ták a vád­lot­ta­kat, akik elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről, az eltu­laj­do­ní­tott háti­zsá­kot és kabá­tot mene­kü­lés köz­ben, a lép­cső­ház­ban eldobták.

Több eset­ben a laká­sok­ból eltu­laj­do­ní­tott bank­kár­tyák­kal ezután auto­ma­ták­ból, illet­ve dohány­bolt­ban vásá­rol­tak össze­sen több tíz­ezer forint értékben.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge az ügy­ben bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopá­sok bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge, és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A bűn­cse­lek­mé­nyek­ben betöl­tött sze­re­pük, fele­lős­sé­gük, illet­ve egyes vád­lot­tak­nál az elő­éle­tük figye­lem­be­vé­te­lé­vel is, az ügyész­ség a fel­nőtt­ko­rú­ak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, vagy köz­ér­de­kű mun­kát, míg a fia­tal­ko­rú­ak­kal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést, köz­ér­de­kű mun­kát, vagy fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz a vádiratban.