Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Beszaladt a futópályára az Atlétikai Világbajnokságon, majd ellenállt az őröknek – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­eme­lé­sét köve­tő­en a bíró­ság első­fo­kon elítél­te azt a fér­fit, aki a 2023-as buda­pes­ti Atlé­ti­kai Világ­baj­nok­ság egyik ren­dez­vé­nyén besza­ladt a futó­pá­lyá­ra, majd ellen­állt a sta­di­on­ból való kivezetésnél.

A íté­let sze­rint a férfi 2023. augusz­tus 25-én este a IX. kerü­le­ti, Nem­ze­ti Atlé­ti­kai Köz­pont­ban meg­ren­de­zett Atlé­ti­kai Világ­baj­nok­sá­gon a magas­ug­rás ver­seny­szám köz­ben elhagy­ta a néző­te­ret és besza­ladt a futó­pá­lyá­ra, meg­za­var­va ezzel a sport­ren­dez­vényt. A pálya­bí­ró a vád­lot­tat lete­rel­te a pályá­ról, azon­ban a férfi önként nem tett ele­get a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat tagja kéré­sé­nek, hogy a világ­baj­nok­ság hely­szí­nét is hagy­ja el. Ezért a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat tag­jai kive­zet­ték a rend­bon­tót és átad­ták az álta­luk idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök­nek. A férfi az őrök jog­sze­rű intéz­ke­dé­sé­nek folya­ma­to­san ellen­állt, a föld­re dobta magát és pro­vo­ká­ló, agresszív stí­lus­ban beszélt az őrséggel.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit rend­bon­tás vét­sé­gé­vel vádol­ta. A bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban, bün­te­tő­vég­zés­ben 220 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki és 2 évre eltil­tot­ta őt bár­mely, szö­vet­sé­gi keret­ben szer­ve­zett sport­ren­dez­vény látogatásától.

A bün­te­tő­vég­zés egy­elő­re nem jogerős.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, hogy az elkö­ve­tő a futó­pá­lyán sza­lad, majd ahogy a biz­ton­sá­gi őrök átad­ják a rendőrségnek.