Főoldal » Hírek » Beszólt a sofőrnek, aki ezért megverte

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 42 éves férfi ellen, aki tavaly egy presszó előtt bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2019 május végén, a késő esti órák­ban, Mád tele­pü­lé­sen egy presszó előtt vára­ko­zott az autó­já­ban ülve, amely­ben szólt a zene, és a vád­lott időn­ként dudált. A sér­tett férfi haza­fe­lé tar­tott, de a par­ko­ló­ban hal­lot­ta a dudá­lást és a zenét, így oda­szólt, hogy „hal­kab­ban visel­ked­jen”.

Ebből szó­vál­tás ala­kult ki, a vád­lott kiszállt az autó­ból, majd három­szor tenyér­rel és ököl­lel az arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki meg­pró­bált a gép­ko­csi ajta­já­ban meg­ka­pasz­kod­ni, azon­ban az üté­sek olyan ere­jű­ek vol­tak, hogy a föld­re esett.

A továb­bi bán­tal­ma­zást a par­ko­ló­ban tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek aka­dá­lyoz­ták meg, akik vád­lot­tat elhúz­ták a sér­tet­től.

A sér­tett a szem­üreg töré­sé­vel és met­sző­fo­gai letö­ré­sé­vel járó 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, és a kere­ső­kép­te­len­sé­ge miatt, vala­mint a fogak pót­lá­sá­val fel­me­rü­lő költ­sé­gek­re tekin­tet­tel pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség - mivel a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő és az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű - a  bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.