Főoldal » Hírek » Beszorult papucs vezetett a vasúti fénysorompó kidöntéséhez - A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki autó­já­val kidön­töt­te egy vas­úti átjá­ró fény­so­rom­pó­ját.

A vád­lott 2021. május 8-án kora dél­után sze­mély­gép­ko­csi­já­val köz­le­ke­dett Derecs­ke felől Konyár irá­nyá­ba, a jár­mű­ben tar­tóz­ko­dott fele­sé­ge és két gyer­me­ke. Vala­mennyi­en hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övet, a kisebb gyer­mek gye­rek­biz­ton­sá­gi rend­szer­ben uta­zott.

A vád­lott hala­dá­sa során egy vas­úti keresz­te­ző­dés­hez érke­zett, amely­hez balra, majd jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat veze­tett. A férfi azon­ban az autó sebes­sé­gét az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en nem tudta mér­sé­kel­ni, azaz nem tudott las­sí­ta­ni a jár­mű­vel, ugyan­is papu­csa beszo­rult a pedá­lok közé. Emi­att a vád­lott az autó­val leha­ladt a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­li útpad­ká­ra és a jármű ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a vas­úti átjá­rót biz­to­sí­tó fény­jel­ző beren­de­zés­nek, ami tal­pa­za­tá­val együtt kibo­rult a helyé­ről. A vád­lott autó­ja az ütkö­zés miatt a tete­jé­re borul­va állt meg. A bal­eset során nem tör­tént sze­mé­lyi sérü­lés, a vád­lott azon­ban maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát.

A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során a férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, a vas­úti tár­sa­ság által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény érvé­nye­sí­té­sét pedig uta­sít­sa egyéb tör­vé­nyes útra.