Főoldal » Hírek » Beteg sértettet raboltak ki a fiatalkorúak - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség két fia­tal ellen emelt vádat, akik elő­ször csak betör­tek az álta­luk ismert, beteg sér­tett­hez, majd később kirabolták.

A vád­irat sze­rint a két fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő roko­ni viszony­ban áll egy­más­sal, és mind­ket­ten ismer­ték a velük egy - a Bör­zsöny­ben talál­ha­tó - tele­pü­lé­sen élő sér­tet­tet. Azt is tud­ták róla, hogy egy koráb­bi beteg­sé­ge miatt a sér­tett nehe­zen és las­san mozog.

2021 feb­ru­ár­já­nak egyik esté­jén, a két elkö­ve­tő unal­muk elűzé­se cél­já­ból bemá­szott a sér­tett udva­rá­ra, majd egy ott talált véső­vel fel­fe­szí­tet­ték a ház ajta­ját, majd bemen­tek. Lát­ták, hogy a sér­tett alszik, onnan pár apró, néhány ezer forint érté­kű tár­gyat maguk­kal vittek.

Más­nap éjjel a két fia­tal ismét vissza­tért a sér­tett ingat­lan­já­ra, eleve azzal a szán­dék­kal, hogy onnan érté­ke­ket sze­rez­ze­nek meg a sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­val. Miu­tán egyi­kük vál­lal belök­te a ház ajta­ját, mind­ket­ten benyo­mul­tak, és az éppen alvás­hoz készü­lő sér­tett­re támad­tak. Zseb­lám­pá­val a sér­tett arcá­ba vilá­gí­tot­tak, majd egyi­kük egy faka­ró­val két­szer fejen ütöt­te azért, hogy asz­tal­ra kitett pén­zét meg­sze­rez­zék. A bán­tal­ma­zás után az elkö­ve­tők maguk­hoz vet­ték a sér­tett pár ezer forint­ját, majd elmenekültek.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben kifosz­tás bűn­tet­te, fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.