Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Betegét molesztálta a háziorvos – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta egy kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú orvos­sal szem­ben, aki sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te betegét.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi fel­nőtt házi­or­vos­ként ügye­le­tet látott el egy fővá­ro­si kerü­le­ti egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tó­nál. Az elkö­ve­tő 2021. júli­us 21-én, dél­után, meg­vizs­gált egy nőt, mely­nek során nem tar­tot­ta be a higi­é­ni­ai és az orvos­szak­mai sza­bá­lyo­kat. Emel­lett a férfi az orvo­si hiva­tá­sá­ból adódó hatal­mi hely­ze­té­vel vissza­él­ve a vizs­gá­ló­ágyon fekvő, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő bete­get arra kény­sze­rí­tet­te, hogy eltűr­jön a vizs­gá­lat kere­té­be nem illő, sze­xu­á­lis tar­tal­mú érin­té­se­ket is.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban és azt köve­tő­en olyan kóros elme­ál­la­pot­ban szen­ve­dett, amely kép­te­len­né tette cse­lek­mé­nye tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­nek fel­is­me­ré­sé­ben, illet­ve abban, hogy e fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő­en cselekedjen.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben gyógy­ke­ze­lé­se alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra és kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben áll kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­sá­gon júni­us­ban tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a férfi nem ismer­te be a bűnö­sé­gét. A bíró­ság tár­gya­lás­ra utal­ta az ügyet.

A kény­szer­gyógy­ke­ze­lés a tár­sa­da­lom védel­me és a ter­helt gyó­gyí­tá­sa érde­ké­ben, az ilyen ese­tek­ben a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján alkal­ma­zan­dó, hatá­ro­zat­lan ideig tartó bün­te­tő­jo­gi intézkedés.