Főoldal » Archív » Betépve menekült a rendőrök elől

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség indít­vány tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki bódult álla­pot­ban veze­tett, elme­ne­kült a rend­őri intéz­ke­dés elől, majd fél kilo­gramm amfe­ta­mint talál­tak nála a buda­ör­si lakásában.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy fia­tal férfi 2018. novem­ber 13-án, kora reg­gel, egy kül­föl­di rend­szá­mú gép­ko­csi­val haladt Buda­örs utcá­in. A fér­fit a Szép utcá­ban a rend­őrök iga­zol­tat­ni akar­ták, de nem állt meg, hanem a kocsit a rend­őr felé kor­má­nyoz­ta, neki­haj­tott a rend­őr­au­tó­nak, majd elszá­gul­dott. A gya­nú­sí­tott Török­bá­lin­ton kiszállt az autó­ból, és gya­log mene­kült tovább, végül Bia­tor­bá­gyig jutott, ott egy ház kert­jé­ben elfog­ták, ahol szem­mel lát­ha­tó­an bódult álla­pot­ban volt.

A férfi Buda­ör­si laká­sá­ban kuta­tást tar­tot­tak, ahol a fagyasz­tó­ból fél kilo­gramm amfe­ta­min került elő.

A kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi órá­kon át mene­kült a rend­őrök elől. Okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­ba­don hagy­va újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, így a nyo­mo­zás során a jelen­lé­te, és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­sá­val biz­to­sít­ha­tó. A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A rend­őr sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény tár­gyá­ban a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség foly­tat nyomozást.